หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

การประกวดเรียงความ “วันดินโลก 2562
ค้นหา
 
 

WSD62 compose

หลักเกณฑ์และวิธีการการประกวดเรียงความ

“วันดินโลก 2562 Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

1. ประเภทการประกวด

การประกวดเรียงความ หัวข้อ “วันดินโลก 2562 Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 6 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

3. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 3.1 เนื้อหาบรรยายถึงความสำคัญของ “วันดินโลก 2562 Stop Soil Erosion Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย และมีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธีเหมาะสมและสละสลวย

 3.2 ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน

 3.3 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ให้สามารถอ่านได้ง่าย

 3.4 หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

4. รางวัลการประกวด รางวัลสำหรับการประกวดเรียงความ 

 4.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 3,000 บาท

 4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 2,000 บาท

 4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท

 4.4 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 500 บาท จำนวนเงิน 1,000 บาท

 รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 7,000 บาท

5. ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 – 20 พฤศจิกายน 2562

 5.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.mdhlds.go.th/images/WSD62/WSD62-compose.pdf และส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

      1) สมัครได้ด้วยตนเองที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

      2) ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 042-643-773

      3) ทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      4) ส่งใบสมัครผ่านระบบ Google Form คลิ๊ก

 5.2 ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://mdhlds.go.th และ Facebook สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 5.3 ผู้ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ ต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง (การแต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาในสังกัด) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

6. เกณฑ์การตัดสิน

 1) เนื้อหา 30 คะแนน

 2) การวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี 25 คะแนน

 3) ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

 4) การใช้ภาษา (กะทัดรัด เข้าใจง่าย ชัดเจน) 10 คะแนน

 5) สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม 10 คะแนน

 รวม 100 คะแนน

7. วิธีส่งผลงานเข้าประกวด (การตัดสินจะใช้ผลงานเรียงความฉบับจริงเท่านั้น)

 1) ส่งด้วยตนเอง ที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-4264-3772 

 2) ส่งทางไปรษณีย์ ส่งผลงานจ่าหน้าซองถึง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซอง (ประกวดเรียงความ) สำหรับการส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ผลงานที่ส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา

8. เงื่อนไขอื่นๆ

 8.1 การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 8.2 ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง (การแต่งกายตามเครื่องแบบของสถานศึกษาในสังกัด) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 8.3 ผู้ประสานงาน นางคนิสริน เย็นไทย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (085-2088910)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิ๊ก