หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

การบริการประชาชน
ค้นหา

แจ้งความต้องแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
1. เกษตรต้องกรอกรายละเอียดความต้องการในใบสมักให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ สพด. จะเรียงลำดับความต้องการและรวบรวมเก็บไว้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)
 Red animated arrow down
2. เกษตรกรมีความต้องการประกอบอาชีพทางการเกษตร มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ และสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระน้ำได้ บ่ละ 2,500 บาท
 Red animated arrow down
3. สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน สำรวจศักยภาพพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรที่แจ้งความต้องการ
 Red animated arrow down
4. สถานีพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจ
 Red animated arrow down
5. จัดลำดับรายชื่อเกษตรกร ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการขุดสระน้ำหลังผ่านการชี้แจง
 Red animated arrow down
6. สถานีพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 Red animated arrow down
7. เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว จึงจัดทำรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน
 Red animated arrow down
8. ดำเนินการทำสัญญา และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของผู้รับจ้างตามข้อตกลง
 Red animated arrow down
9. ภายหลังการขุดสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรต้องมีความตั้งใจประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการในการปรับปรุงบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกาตร ลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 Red animated arrow down
 10. กรมพัฒนาที่ดิน จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการขยายโอกาสลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร