หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน
ค้นหา

ลิงค์สำคัญ

คลังความรู้

 โครงสร้างหน่วยงาน

directer2

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 

 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ kachen คนิสริน ศักรินทร์
นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1
นายคเชนทร์ สูฝน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
นางคนิสริน เย็นไทย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
นายศักรินทร์ จันทรัตน์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4
sakda ampon meechai niwat
นายธนากร ประชุมศรี
นักวิชาการเกษตร
นายมีชัย ทองคำ
นักวิชาการเกษตร
นายอำพล ซาเสน
นักวิชาการเกษตร 
นายนิวัฒน์ จันทะจวง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

 ฝ่ายบริหารทัวไป

ปรางค์ทิพย์
นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
wanna niwat Kesarin
นายศักดา จันทร์ขอนแก่น
พนักงานขับรถยนต์
นางกาญจนา สาวันดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางเกศริน ชื่นตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
mongkol nirun wimolrut
นายมงคล มหามาตร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางนิรัน แซ่ตัง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววิมลรัตน์ อะปะหัง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
  saifon 1  
 
นางสายฝน คำลือไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลูกจ้างชั่วคราว)