Card image cap
23 พฤษภาคม 2566

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 พฤษภาคม 2566

พด. ชูค่านิยม “ทีมดี ดินดี”สร้างทีมทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ในวันสถาปนาครบรอบ 60ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 - 24 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากหญ้าแฝก กลุ่มแฝกหอมทิพย์ภูไท ภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 - 24 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 หัวข้อเรื่อง "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) จังหวัดมุกดาหาร ภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
11-12 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอบรมหมอดินอาสา โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2 หัวข้อ "บทบาทหมอดินอาสาและการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2566-2567"

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ปี 2566 กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนยาง

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการผลิต “ผลิตภัณฑ์แฝกทิพย์ภูไท" ซึ่งร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
3 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ลงพื้นที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีพืชในแปลงไม้ผลหรือไม้ยืนต้น บริเวณแปลงเกษตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนใต้ร่มพระบารมี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สพข.4 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 27 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และหมอดินอาสาที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูหมอดินอาสา จำนวน 3 ราย ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร” ปีงบประมาณ 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ลงพื้นที่สนับสนุนปูนโดโลไมท์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 จุด

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 25 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
25 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอดงหลวง รุ่นที่ 2

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 21 เมษายน ปี 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ลงพื้นที่สนับสนุนปูนโดโลไมท์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map ปี 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม


สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
Design by Mukdahan Land Development Station