Card image cap
20 ตุลาคม 2566

จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ แปลงอนุรักษ์พันธ์ุไม้ยืนต้นพื้นถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
17 ตุลาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ปี 2567 กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยลงพื้นที่ร่วมกับหมอดินอาสา และผู้นำชุมชน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
28 กันยายน 2566

คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
7 กันยายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบัวอี่ แปลงที่ 1 และป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
4-6 กันยายน 2566

ร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 ภายใต้ หัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี สร้างสรรค์ดินดี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน"

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
24 สิงหาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้บรรจุแกลอน และสารเร่ง พด.ต่างๆพร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
22 สิงหาคม 2566

ถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารร่วมกับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
16 สิงหาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง งวดที่ 2

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
16 สิงหาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) หัวข้อ ระบบการใช้ที่ดินเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
16 สิงหาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
28 กรกฎาคม 2566

ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
25 กรกฎาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
21 กรกฎาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
30 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลป่าไร่ ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
29 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลนาสะเม็ง ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
28 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลหนองสูงใต้ ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
27 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลโนนยาง ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
26 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลหว้านจใหญ่ ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลชะโนดน้อย ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
21 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทราย ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลโพนทราย ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
20 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ตำบลบางทรายน้อย ผ่านกระบวนการ PRA

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
20 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2566 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
16 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านกระบวนการ PRA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
16 มิถุนายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นยางนา จำนวน 200 ต้น ต้นประดู จำนวน 250 ต้น และบำรุงรักษาดูแลต้นไม้

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
13 มิถุนายน 2566

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดมุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
7 มิถุนายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมงาน “ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
7 มิถุนายน ปี 2566

กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครื่อข่าย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินศักยภาพของหมอดินอาสา ใน 8 จังหวัด ลุ่มแม่น้ำโขง ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 พฤษภาคม 2566

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานครบรอบ 60 ปี ชู “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมเป็นอัจฉริยะทางดิน ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรไทย

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 พฤษภาคม 2566

พด. ชูค่านิยม “ทีมดี ดินดี”สร้างทีมทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ในวันสถาปนาครบรอบ 60ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 - 24 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากหญ้าแฝก กลุ่มแฝกหอมทิพย์ภูไท ภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
23 - 24 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 หัวข้อเรื่อง "โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) จังหวัดมุกดาหาร ภายในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
11-12 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอบรมหมอดินอาสา โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2 หัวข้อ "บทบาทหมอดินอาสาและการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2566-2567"

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ปี 2566 กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนยาง

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการผลิต “ผลิตภัณฑ์แฝกทิพย์ภูไท" ซึ่งร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
3 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ลงพื้นที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อจัดทำแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีพืชในแปลงไม้ผลหรือไม้ยืนต้น บริเวณแปลงเกษตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนใต้ร่มพระบารมี

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปี 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สพข.4 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 27 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และหมอดินอาสาที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูหมอดินอาสา จำนวน 3 ราย ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร” ปีงบประมาณ 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ลงพื้นที่สนับสนุนปูนโดโลไมท์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 จุด

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 25 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
25 เมษายน 2566

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอดงหลวง รุ่นที่ 2

เนื้อหาเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 21 เมษายน ปี 2566

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ลงพื้นที่สนับสนุนปูนโดโลไมท์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map ปี 2566

เนื้อหาเพิ่มเติม